Privacyverklaring HearPlanet

HEARPLANET (hierna: “HearPlanet”) is een consumentenwebshop en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, wanneer hiervoor toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteit op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden van verwerking
HearPlanet verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het afhandelen van (online) bestellingen en betalingen.
 • Het afhandelen van een retour- of garantie.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of informatie van specifieke aard.
 • Het opzetten van acties
 • Het inzetten van sociale media
 • Het uitvoeren van een commerciële analyse (locatiegegevens geabonneerde nieuwsbrieflezer).
 • Het technisch up-to-date houden van website en nieuwsbrief software (gegevens over de activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type).
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zo lang en voor zover wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dat nodig is om een door jou gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, denk aan de transporteur, doen dit uitsluitend voor de doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google (Universal) Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij het Google verboden is om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging
Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. Als wij partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij hen om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij respecteren het recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je aan ons sturen via ebusiness@batterybenelux.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien het verzoek betrekking heeft op een cookie, verzoeken wij je het betreffende cookie mee te sturen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.

Contactgegevens
Als je vragen of een klacht hebt met betrekking tot jouw privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze richten aan ebusiness@batterybenelux.nl of je kunt telefonisch contact met ons op te nemen via 088-5306046.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
HearPlanet neemt uw opmerkingen/bezwaren en rechten ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens serieus. Als je echter van mening bent dat wij je opmerking of bezwaar hierover niet naar behoren hebben behandeld, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG VERKLARING
Battery Benelux B.V. heeft het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen en verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Battery Benelux B.V. kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

HearPlanet is een handelsnaam van Battery Benelux B.V.